Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej on-line kurzů

Milí návštěvníci webových stránek www.pracenasobe.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“). Tyto všeobecné obchodní podmínky obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než objednáte a zakoupíte vámi vybraný produkt. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko „souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami“. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

Prodávající:
Jméno: Květoslava Kolouchová s.r.o.
Adresa: Zámostní 1155 Slezská Ostrava 71000
Zápis v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě C87167
IČO 11896876
email: kolouchova.kveta@seznam.cz

(dále jen „Prodávající“) 

VYSVĚTLENÍ ÚČELU VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK (=VOP)

VOP se použijí pro prodej on-line kurzů (v dalším textu zkráceně jen jako „produkty“) přes webové rozhraní nebo prostřednictvím e-mailu.

Samotný nákup produktů a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako Prodávajícím a vámi jako Kupujícím. Pokud je ve VOP používán pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.

 

Obsah VOP:

I. Důležité pojmy (definice)
II. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
III. Cena a platba produktu
IV. Dodání produktu
V. Údaje o funkčností digitálního obsahu a ochrana autorských práv
VI. Odstoupení od Smlouvy
VII. Záruka a reklamační řád
VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
IX. Závěrečná ustanovení

 

I. DŮLEŽITÉ POJMY (DEFINICE)

KUPUJÍCÍ
Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.pracenasobe.cz, se mnou uzavře Kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených produktů. Při koupi on-line kurzů se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem). Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

SPOTŘEBITEL
Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA
Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM
Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

II. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Webové stránky Prodávajícího obsahují seznam a popis nabízených produktů včetně uvedení cen jednotlivých produktů. Produkty jako Kupující objednáváte přes webové rozhraní, tj. vyplněním objednávkového formuláře. Tento formulář obsahuje zejména informace o objednaném produktu a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace.

2. POPIS PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených on-line kurzů, jejich obsah, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Na webovém rozhraní naleznete i reference klientů, kteří produkty pořídili před vámi. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ. Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní) a vyberete způsob úhrady. Pokud je potřeba uvést i další informace při prodeji v rámci EU nebo mimo EU, bude to na objednávkové stránce napsáno.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou.

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, součástí (přílohou) je i faktura na produkt. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

 

III. CENA A PLATBA PRODUKTU

1. CENA PRODUKTŮ. Na webovém rozhraní je uvedena i cena. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Náklady na dopravu a dodání on-line kurzů nevznikají, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečná.

2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinná vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY. Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

  • Bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě obdržíte ihned po objednání a taktéž v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě je nutné uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. SPLATNOST CENY. V případě platby převodem je kupní cena splatná do 14 dní od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené na faktuře. 

Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

Po přijetí platby na můj účet vám vystavím doklad o přijaté platbě, který obdržíte maximálně do tří dnů od připsání částky.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

IV. DODÁNÍ PRODUKTU

1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu.

  2. DODACÍ LHŮTA. On-line kurz bude dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. V případě předprodeje platí termín dodání uvedený na objednávkovém formuláři. Pokud by produkt nebylo možné v této lhůtě dodat, budu vás kontaktovat, abychom domluvili další postup. Pokud se nedohodneme na dodání v pozdější lhůtě, můžete jak vy, tak já od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně Smlouvy v písemné formě poštou nebo e-mailem.

  

V. ÚDAJE O FUNKČNOSTÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

1. Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Pro přístup k produktu na webové stránce je potřeba mít k dispozici funkční připojení k internetu. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

2. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET. Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. IV. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

 

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte jako Spotřebitel právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření Smlouvy. Na základě § 1837 písm. l) lze tuto možnost u on-line kurzů (digitálního obsahu) vyloučit.

2. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 7 dnů po její splatnosti, smlouva se ruší. V případě, že jsem od vás obdržela před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátím vám ji do týdne od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

3. Jak vy jako Kupující, tak já jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

4. Je-li vám společně s produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

 

VII. ZÁRUKA A REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Je-li zakoupeným produktem služba (online kurz, mp3, PDF), Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba rozpor s jeho objednávkou či pokud je dodaná služba technicky nedostupná či chybí-li její část. Vadu je povinen uplatnit u Prodávajícího emailem bezodkladně po jejím zjištění. V rámci reklamace Prodávající potom bezodkladně poskytne bezvadné plnění v souladu s objednávkou. 

2. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad na adrese:Květoslava Kolouchová s.r.o, Zámostní 1155, Ostrava 710 00. O reklamaci mě ideálně  předem informujte e-mailem na kolouchova.kveta@seznam.cz. Pokud vám on-line kurz (resp. i přístupové údaje) nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. K reklamaci přiložte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace.

3. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení e-mailem.

 

VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ 

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese kolouchova.kveta@seznam.cz

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

 

 Tyto VOP jsou účinné od 1. 6. 2022